Lãnh đạo công ty

16/10/17 10:10:46 Lượt xem: 5945

1. Ông HOÀNG LÊ VƯỢNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1968

Chức danh: Chủ tịch HĐQT 

Lý luận chính trị : Trung cấp

Bằng cấp: Kỹ sư máy tàu thủy, Tiến sĩ cơ học

 Quá trình công tác:

- 11/1992- 7/1994:   Đăng kiểm viên sản phẩm công nghiệp dùng cho đóng tàu - Cục Đăng kiểm Việt Nam

- 8/1994 - 10/1995: Học thạc sĩ tại Trường đại học Poitiers - Cộng hòa Pháp, theo Chương trình học bổng của Đại Sứ quán Pháp tại Hà Nội.

- 11/1995 - 7/1999: Đăng kiểm viên, Đánh giá viên Hệ thống quản lý an toàn, Cục Đăng kiểm Việt Nam

- 8/1999 - 10/2002: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường đại học Poitiers - Cộng hòa Pháp, theo Chương trình học bổng Eiffel của Bộ Ngoại giao CH Pháp.

- 11/2002 - 6/2007: Phó Chánh văn phòng, Trợ lý Cục trưởng, Tổng thư ký hội đồng khoa học - Cục Đăng kiểm Việt Nam

- 7/2007 - 3/2008:   Chánh văn phòng, Trợ lý Cục trưởng, Tổng thư ký hội đồng khoa học - Cục Đăng kiểm Việt Nam

- 4/2008-3/2013:     Giám đốc Đăng kiểm Hàng hải - Đăng kiểm Pháp - Bureau Veritas

- 4/2013 - 8/2013: Chuyên viên Ban quản lý tàu - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- 8/2013 đến nay: Phó trưởng ban, Ban quản lý thuyền viên và tàu biển

- 5/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô 

 2.    Ông NGUYỄN DUY LUÂN -  BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - TỔNG GIÁM ĐỐC - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1963

Chức danh: Bí thư Đảng ủy - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc điều hành

Bằng cấp: Kỹ sư Điều khiển tàu biển - Kỹ sư Kinh tế vận tải biển - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Quá trình công tác:

-  01/1988 đến 9/1997: Thủy thủ, Phó 2, Đại phó, Thuyền trưởng tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

-  10/1997 đến 10/1999: Chuyên viên Phòng Khai thác - Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

-  11/1999 đến 11/2002: Phó phòng Kinh doanh & Kế hoạch đầu tư - Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

- 12/2002 đến 6/2003: Trưởng phòng Kinh doanh & Kế hoạch đầu tư - Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

- 7/2003 đến 12/2006: Trưởng phòng Khai thác tàu biển - Công ty Hàng hải Đông Đô

- 01/2007 đến 02/2009: Trưởng phòng Khai thác tàu biển - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

- 3/2009 đến 12/2012: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KTTB&DVHH Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

- 01/2013 đến 10/2015: Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

-11/2015 đến nay: Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

- 5/2018 đến nay: Bí thư đảng ủy - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

3. Ông CAO TIẾN DŨNG - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1961

Chức danh: Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Trung tâm QLĐT&HL LĐHH Đông Đô (Trung tâm thuyền viên DCC)

Bằng cấp: Kỹ sư Điều khiển tàu biển - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Quá trình công tác:

- 3/1988 đến 7/1996: Thủy thủ, Phó 3 tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

- 8/1996 đến 7/1999: Phó Giám đốc khai thác - Xí nghiệp Lash cứu hộ Hải Phòng thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

- 8/1999 đến 12/2002: Trưởng phòng Nhân chính - Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

- 01/2003 đến 9/2004: Giám đốc Trung tâm thuyền viên kiêm Trưởng phòng Nhân chính XN Vận tải ven biển thuộc Công ty Hàng hải Đông Đô

- 10/2004 đến 4/2006: Phó Giám đốc Trung tâm thuyền viên - Công ty Hàng hải Đông Đô

-  5/2006 đến 12/2006: Giám đốc Trung tâm thuyền viên - Công ty Hàng hải Đông Đô

-  01/2007 đến 9/2009: Giám đốc Trung tâm thuyền viên - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

-  10/2009 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

 4. Ông ĐOÀN MINH AN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Năm sinh: 1976

Chức danh: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng - Trưởng phòng TCKT Công ty

Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế tài chính - Trường Đại học Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

- 9/1998 đến 4/1999: Kế toán - Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy NN

- 5/1999 đến 6/2000: Kế toán - Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật - Hải Phòng

- 10/2000 đến 12/2000: Chuyên viên Phòng Kế hoạch & Đầu tư - XNLH Vận tải biển pha sông

- 01/2001 đến 10/2002: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - XNLH Vận tải biển pha sông

- 11/2002 đến 06/2003: Tham gia khóa học “Post Diploma in International Transport & Logistic” tại Alexandria, Ai Cập

- 7/2003 đến 01/2004: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Hàng hải Đông Đô

- 02/2004 đến 02/2007: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty Hàng hải Đông Đô

- 3/2007 đến 02/2008: Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

-  3/2008 đến 10/2010: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

-  11/2010 đến 9/2013: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

-  10/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

5. Ông NGUYỄN THẾ HƯNG - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  - THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Năm sinh: 1962

Chức danh: Ủy viên thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty

Bằng cấp: Kỹ sư điện tàu biển, Trường Đại học Hàng hải - Cử nhân QTKD, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác:

- Từ tháng 6/1986 đến 4/1999: Sỹ quan điện tàu biển - Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông. 
- Từ tháng 5/1999 đến 11/2002: Chuyên viên phòng Kế hoạch & Đầu tư - Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông.        
- Từ tháng 12/2002 đến 01/2004: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư/Phòng Tổng hợp - Công ty Hàng hải Đông Đô.
- Từ tháng 02/2004 đến 12/2005: Phó trưởng phòng Kinh doanh Đối ngoại và Pháp chế - Công ty Hàng hải Đông Đô.
- Từ tháng 01/2006 đến 9/2010: Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển dự án - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.   
- Từ tháng 10/2010 đến nay: Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Thủ trưởng cơ quan - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô. 

- Từ tháng 10/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm Thủ trưởng cơ quan - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

- Từ tháng 5/2015 đến nay: Ủy viên thường trực Đảng ủy - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

6. Ông BÙI ĐÌNH HƯỞNG - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VẬT TƯ

Năm sinh: 1969

Chức danh: Phó Tổng Giám đốc công ty

Bằng cấp: Kỹ sư khai thác máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải 

Quá trình công tác:

- Từ tháng / đến 10/2015: Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư.

- Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Bài viết cùng chuyên mục