Báo Cáo Tài Chính

Chi tiết xem trong file đính kèm.
Công văn giải trình BCTC kiểm toán 2016 (DDM)
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 DDM (VPCT)
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 DDM (Tổng hợp)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 toàn Công ty
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 VP Công ty
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 và giải trình KQKD toàn Công ty
Báo cáo tài chính văn phòng Công ty
Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty

Trang

Đăng kí nhận Báo Cáo Tài Chính