Các Chứng Nhận

Trung tâm thuyền viên DCC đã được cấp các chứng nhận về ISO 9001: 2008, SRPS & MLC 2006 do Đăng kiểm NK phê duyệt.
Đã được NK Class đánh giá và cấp các chứng chỉ phù hợp
Đăng kí nhận Các Chứng Nhận