CÁC SỰ KIỆN

Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty

Ông Hoàng Lê Vượng, Phó Trưởng ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, người đại diện vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với tỷ lệ 15% vốn điều lệ tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô kể từ ngày 28/10/2015. Lễ công bố Quyết định được tổ chức tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô, 106-Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy-Hà Nội.