CÁC SỰ KIỆN

Ngày 08/05/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X (2015-2020) tổ chức tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô.
Nghị quyết HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô số 06C-2015/HĐQT-II Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Bùi Minh Hưng (do...
Nghị quyết HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô số 06A-2015/HĐQT-II Quyết định bầu bổ sung Ông Hoàng Lê Vượng làm thành viên HĐQT Công ty CP Hàng hải...
Nghị quyết HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô số 06C-2015/HĐQT-II quyết định bầu Ông Trần Văn Nghi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô...
Nghị quyết HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô số 06B-2015/HĐQT-II quyết định bầu Ông Nguyễn Duy Luân giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hàng hải Đông Đô...
Quyết định của HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô số 120/QĐ-HĐQT-II quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Đình Hưởng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hàng...
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, mẫu Dấu mới và giới thiệu chữ ký:
Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty
Đăng kí nhận CÁC SỰ KIỆN