Cổ đông

Chi tiết xem trong file đính kèm.
Chi tiết xem trong file đính kèm.
Công văn giải trình BCTC kiểm toán 2016 (DDM)
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 DDM (VPCT)
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 DDM (Tổng hợp)
Thông báo chốt danh sách họp DHDCD
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (Vũ Thị Thu Hiền)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (Vinalines)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 toàn Công ty
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 VP Công ty

Trang

Đăng kí nhận Cổ đông