Cơ Hội Nghề Nghiệp

Quá trình tuyển dụng

Quá trình tuyển dụng được thực hiện nghiêm ngặt thông qua “Quy trình tuyển dụng và bố trí thuyền viên của DCC” để đảm bảo bố trí thuyền viên trên tàu, hướng dẫn cho những người có trách nhiệm đối với từng giai đoạn của quá trình tuyển chọn và các bước thực hiện nếu ứng viên không đáp ứng tiêu chuẩn của chủ tàu và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của DCC