Cơ Hội Nghề Nghiệp

Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đang xúc tiến với các đối tác nước ngoài Nhật Bản, Đài Loan, Malayxia... nhằm bồi dưỡng và đào tạo lao động xuất...
Trong việc tuân thủ chính sách của DCC về tuyển dụng các thuyền viên đủ điều kiện làm việc theo yêu cầu của chủ tàu. DCC thực hiện quá trình tuyển...
Đăng kí nhận Cơ Hội Nghề Nghiệp