Danh bạ thư điện tử

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH

Phòng ban

Người phụ trách

Điện thoại

Số Fax

E-mail

1. Trụ sở chính tại Hà Nội

Chủ tịch HĐQT

Ô. Bùi Minh Hưng

04 37556145

04 37556149

buiminhhung@dongdomarine.com.vn

Tổng Giám đốc

Ô. Trần Văn Nghi

04 37556147

04 37556147

tvnghi@dongdomarine.com.vn

Phó Tổng giám đốc

Ô. Nguyễn Duy Luân

04 37556143

04 37556149

ndluan@dongdomarine.com.vn

Phó Tổng giám đốc

Ô. Cao Tiến Dũng

031 3921976

031 3920131

ctdung@dongdomarine.com.vn

Phó Tổng giám đốc

Ô. Đoàn Minh An

04 37556144

04 37556149

doanminhan@dongdomarine.com.vn

Phòng Tổng hợp

Ô. Nguyễn Thế Hưng

04 37556140

04 37556149

planning@dongdomarine.com.vn

Phòng Tài chính kế toán

Ô. Đoàn Minh An

04 37556148

04 37556149

accounting@dongdomarine.com.vn

Phòng Kỹ thuật vật tư

Ô. Bùi Đình Hưởng

04 37556146

04 37556149

tech@dongdomarine.com.vn

Phòng Khai thác tàu biển và dịch vụ hàng hải

Ô. Bùi Nhật Truyền

04 37556143

04 37556149

ship@dongdomarine.com.vn

Phòng Khai thác container và dịch vụ logistics

Bà. Lê ThịThanhThủy

04 37557965

04 37556149

sales.han@dongdomarine.com.vn

Phòng Pháp chế an toàn hàng hải

Ô. Lê Văn Mạnh

04 37556865

04 37556149

marine@dongdomarine.com.vn

2. Các chi nhánh

Chi nhánh Hải Phòng

Ô. Đinh Hữu Khương

031 3551314

031 3250663

haiphong@dongdomarine.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Ô. Nguyễn Huy Huân

08 38218896

08 38218895

dongdomarine-hcm@vnn.vn

Trung tâm thuyền viên

Ô. Cao Tiến Dũng

031 3920131

031 3920131

crewcenter@dongdomarine.com.vn