Dịch Vụ Của DCC

Tất cả các thuyền viên của DCC được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình được lập ra, thỏa mãn các yêu cầu của...
Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong thị trường hàng hải, kinh nghiệm liên quan đến thuyền viên của Trung tâm QL- ĐT & QL Hàng hải Đông Đô...
Đăng kí nhận Dịch Vụ Của DCC