Dịch vụ quản lý kỹ thuật DDM

Nhằm phát huy thế mạnh của mình trong công tác quản lý kỹ thuật tàu, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã mở rộng mô hình quản lý kỹ thuật tàu và bắt...
Đăng kí nhận Dịch vụ quản lý kỹ thuật DDM