Đội Tàu Đông Đô

Thông tin chi tiết của đội tàu Đông Đô
Tàu DONGTHANH là tàu hàng rời, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 28,502 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và...
Tàu DONG DU là tàu hàng container, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 8,515 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và...
Tàu DONGBA là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2006 tại Việt Nam, trọng tải 6,517 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và...
Tàu DONGPHONG là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1994 tại Nhật Bản, trọng tải 7,088 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam...
Tàu DONG AN là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1995 tại Nhật Bản, trọng tải 7,091 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và...
Tàu DONG PHU là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2009 tại Việt Nam, trọng tải 13,297 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam...
Tàu DONG THO là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 10,094 DWT, tốc độ thiết kế 13.6 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và...
Đăng kí nhận Đội Tàu Đông Đô