HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Bổ nhiệm cán bộ công ty ngày 04/11/2014

Các cán bộ được bổ nhiệm gồm có: 01 PTGĐ, 01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng:1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Tổng Giám Đốc công ty2. Bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Hà - Trưởng phòng Tổng Hợp công ty3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư 4. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Trưởng phòng Pháp chế _ An toàn hàng hải