HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Ngày 12/08/2015, tại văn phòng Công ty CP Hàng hải Đông Đô diễn ra Lễ ký hợp đồng mua bán ụ nổi trọng tải 8850 DWT giữa Công ty CP Hàng hải Đông Đô...
Ngày 04/11/2014, tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc công ty đã đọc quyết định bổ nhiệm một số cán...
Đăng kí nhận HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH