Hướng Dẫn Quy Trình Tuyển Dụng

Trong việc tuân thủ chính sách của DCC về tuyển dụng các thuyền viên đủ điều kiện làm việc theo yêu cầu của chủ tàu. DCC thực hiện quá trình tuyển...
Đăng kí nhận Hướng Dẫn Quy Trình Tuyển Dụng