Khai Thác Vận Tải

Hiện tại đến tháng 10 năm 2014, đội tàu vận tải biển của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô sở hữu và đang khai thác gồm 07 chiếc, trong đó có tàu hàng...
Vận tải biển luôn luôn được coi là một trong những lĩnh vực kinh doanh truyền thống và chiếm vị trí quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của...
Đăng kí nhận Khai Thác Vận Tải