Năng Lực Quản Lý Tàu

Danh sách liên lạc trong tình huống khẩn cấp
Giấy chứng nhận phù hợp công ty (DOC)
Hệ thống quản lý lao động hàng hải
DP Công ty
Các chính sách của Công ty về quản lý an toàn
Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô (DDM) tiền thân là XNLH Vận tải biển pha sông (VISERITRANS).
Đăng kí nhận Năng Lực Quản Lý Tàu