Quản Lý Tàu

Danh sách liên lạc trong tình huống khẩn cấp
Thông báo đăng kiểm VR & NK
Giấy chứng nhận phù hợp công ty (DOC)
Hệ thống quản lý lao động hàng hải
DP Công ty
Các chính sách của Công ty về quản lý an toàn
Hạng mục thường xuyên bị kiểm tra và lỗi giữ tàu (Code 30 – PSC)
1. Mục đích hệ thống quản lý an toàn quốc tế (ISM Code):
Thực tế có thể tự hào rằng, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM) luôn là một doanh nghiệp vận tải biển đi đầu ở Việt Nam trong việc tham gia và...
Nhằm phát huy thế mạnh của mình trong công tác quản lý tàu, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã mở rộng mô hình quản lý tàu và bắt đầu kinh doanh...

Trang

Đăng kí nhận Quản Lý Tàu