Thông báo kỹ thuật

Đội tàu Công ty DDM treo cờ Việt Nam và Panama mang cấp đăng kiểm Việt Nam và NK, hoạt động trên cả hai tuyến, tuyến nội địa và tuyến quốc tế.
Đăng kí nhận Thông báo kỹ thuật