Thông báo an toàn

Thông báo đăng kiểm VR & NK
Hạng mục thường xuyên bị kiểm tra và lỗi giữ tàu (Code 30 – PSC)
1. Mục đích hệ thống quản lý an toàn quốc tế (ISM Code):
Thực tế có thể tự hào rằng, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM) luôn là một doanh nghiệp vận tải biển đi đầu ở Việt Nam trong việc tham gia và...
Đăng kí nhận Thông báo an toàn