Báo cáo tài chính năm 2011

17/10/17 10:10:48 Lượt xem: 145
Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011.