Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

17/10/17 09:10:52 Lượt xem: 240

Kính gửi:  - Ủy ban chứng khoán nhà nước.                - Sở giao dịch chứng khoán Hà NộiCông ty cổ phần Hàng hải Đông Đô báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2015.Chi tiết như file đính kèm.