Hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý kỹ thuật thuê của DONGDO MARINE

17/10/17 10:10:46 Lượt xem: 1133

DONGDO MARINE kinh doanh dịch vụ quản lý kỹ thuật thuê  tàu” cho các chủ tàu:- Duy trì thường xuyên tình trạng kỹ thuật của tàu phù hợp với các tiêu chuẩn theo phân cấp của Đăng kiểm và pháp luật của chính quyền tàu treo cờ. Đồng thời, được nhân danh chủ tàu xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa chủ tàu với cơ quan phân cấp hoặc các đối tác khác liên quan đến lĩnh vực quản lý kỹ thuật tàu.- Cung cấp chuyên viên kỹ thuật đủ năng lực để giám sát việc bảo dưỡng và duy trì hoạt động hiệu quả của tàu.- Chịu trách nhiệm lập phương án sửa chữa, thu xếp nơi sửa chữa - lên đà kiểm tra theo quy phạm phân cấp và giám sát quá trình thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng; tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và khuyến cáo của cơ quan phân cấp trên cơ sở phương án đã được chủ tàu phê duyệt.- Thu xếp việc cung ứng phụ tùng, (nhiên liệu, dầu nhờn nếu Chủ tàu yêu cầu) và các vật phẩm thiết yếu khác cho tàu; tổ chức thanh - quyết toán với khách hàng nếu được  chủ tàu ủy quyền trên cơ sở định mức đã được phê duyệt hoặc những quyết định riêng của chủ tàu. Trong đó, bao gồm cả việc nhân danh chủ tàu thực hiện việc lựa chọn người cung cấp dịch vụ, đàm phán giá cả và điều kiện thanh toán để trình chủ tàu ký duyệt trước khi triển khai thực hiện.- Khuyến cáo kịp thời với chủ tàu về tình trạng kỹ thuật liên quan và những nguy cơ có thể gây mất an toàn cho người, hàng hóa và tàu.