Ông NGUYỄN NGỌC ÁNH – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sơ lược quá trình công tác:

– Từ tháng 11/2000 đến tháng 8/2002: Công tác tại phòng Tàu biển – Cục Đăng kiểm Việt Nam.

– Từ tháng 9/2002 đến tháng 12/2006: Phó trưởng phòng, Trưởng các phòng Kế hoạch – Kỹ thuật vật tư/Quản lý tàu – Công ty vận tải Biển Đông.

– Từ tháng 01/2007 đến tháng 5/2010: Phó Giám đốc/Phó Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Công ty vận tải Biển Đông.

– Từ tháng 6/2010 đến tháng nay: Bí thư Đảng ủy/Thành viên/Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông.

– Hiện nay: Bí thư Đảng ủy/Thành viên/Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông; Trưởng ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (từ tháng 4/2021).

Ông NGUYỄN DUY LUÂN – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – TỔNG GIÁM ĐỐC – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sơ lược quá trình công tác:

– Từ tháng 01/1988 đến tháng 9/1997: Thủy thủ, sĩ quan, Thuyền trưởng tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông (VISERITRANS).

– Từ tháng 10/1997 đến 7/2003: Chuyên viên khai thác, Phó phòng, Trưởng phòng Kinh doanh & Kế hoạch đầu tư – Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc VISERITRANS.

– Từ tháng 7/2003 đến 7/2009: Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 8/2009 đến 4/2012: Phó Bí thư Đảng ủy/ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 5/2012 đến 8/2015: Phó Bí thư Đảng ủy/Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 9/2015 – 6/2018: Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty HHVN/Phó Bí thư Đảng ủy/Thành viên HĐTQ/Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 7/2018 đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty HHVN/Bí thư Đảng ủy/Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Ông NGUYỄN THẾ HƯNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sơ lược quá trình công tác:

– Từ tháng 6/1986 đến tháng 4/1999: Sỹ quan điện tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông (VISERITRANS).

– Từ tháng 5/1999 đến tháng 11/2002: Chuyên viên/Phó Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư – XNLH Vận tải biển pha sông.

– Từ tháng 12/2002 đến tháng 10/2014: Phó Trưởng phòng/Trưởng các phòng Kế hoạch & Đầu tư/ Kinh doanh Đối ngoại & Pháp chế/ Kế hoạch & Phát triển dự án/ Tổng hợp.

– Từ tháng 11/2014 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Ông BÙI ĐÌNH HƯỞNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sơ lược quá trình công tác:

– Từ tháng 3/1992 đến tháng 3/2005: Thợ máy/ Sỹ quan vận hành/ Sỹ quan quản lý trên tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/ Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.

– Từ tháng 5/2005 đến tháng 10/2015: Chuyên viên/ Phó Trưởng phòng/ Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Ông BÙI NHẬT TRUYỀN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sơ lược quá trình công tác:

– Từ tháng 7/2003 đến tháng 02/2009: Chuyên viên phòng Khai thác tàu biển XNLH Vận tải biển pha sông sau đó là Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 3/2009 đến tháng 10/2016 Phó Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 11/2016 đến tháng 02/2020: Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 03/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.