1. Ông HOÀNG LÊ VƯỢNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1968
Chức danh: Chủ tịch HĐQT 
Lý luận chính trị : Trung cấp
Bằng cấp: Kỹ sư máy tàu thủy, Tiến sĩ cơ học

 Quá trình công tác:

– 11/1992- 7/1994:   Đăng kiểm viên sản phẩm công nghiệp dùng cho đóng tàu – Cục Đăng kiểm Việt Nam

– 8/1994 – 10/1995: Học thạc sĩ tại Trường đại học Poitiers – Cộng hòa Pháp, theo Chương trình học bổng của Đại Sứ quán Pháp tại Hà Nội.

– 11/1995 – 7/1999: Đăng kiểm viên, Đánh giá viên Hệ thống quản lý an toàn, Cục Đăng kiểm Việt Nam

– 8/1999 – 10/2002: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường đại học Poitiers – Cộng hòa Pháp, theo Chương trình học bổng Eiffel của Bộ Ngoại giao CH Pháp.

– 11/2002 – 6/2007: Phó Chánh văn phòng, Trợ lý Cục trưởng, Tổng thư ký hội đồng khoa học – Cục Đăng kiểm Việt Nam

– 7/2007 – 3/2008:   Chánh văn phòng, Trợ lý Cục trưởng, Tổng thư ký hội đồng khoa học – Cục Đăng kiểm Việt Nam

– 4/2008-3/2013:     Giám đốc Đăng kiểm Hàng hải – Đăng kiểm Pháp – Bureau Veritas

– 4/2013 – 8/2013: Chuyên viên Ban quản lý tàu – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

– 8/2013 đến nay: Phó trưởng ban, Ban quản lý thuyền viên và tàu biển

– 5/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô 

 2.    Ông NGUYỄN DUY LUÂN –  BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – TỔNG GIÁM ĐỐC – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1963
Chức danh: Bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc điều hành
Bằng cấp: Kỹ sư Điều khiển tàu biển – Kỹ sư Kinh tế vận tải biển – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Quá trình công tác:

–  01/1988 đến 9/1997: Thủy thủ, Phó 2, Đại phó, Thuyền trưởng tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

–  10/1997 đến 10/1999: Chuyên viên Phòng Khai thác – Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

–  11/1999 đến 11/2002: Phó phòng Kinh doanh & Kế hoạch đầu tư – Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

– 12/2002 đến 6/2003: Trưởng phòng Kinh doanh & Kế hoạch đầu tư – Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

– 7/2003 đến 12/2006: Trưởng phòng Khai thác tàu biển – Công ty Hàng hải Đông Đô

– 01/2007 đến 02/2009: Trưởng phòng Khai thác tàu biển – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

– 3/2009 đến 12/2012: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KTTB&DVHH Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

– 01/2013 đến 10/2015: Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

-11/2015 đến nay: Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

– 5/2018 đến nay: Bí thư đảng ủy – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

3. Ông CAO TIẾN DŨNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm sinh: 1961
Chức danh: Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Trung tâm QLĐT&HL LĐHH Đông Đô (Trung tâm thuyền viên DCC)
Bằng cấp: Kỹ sư Điều khiển tàu biển – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Quá trình công tác:

– 3/1988 đến 7/1996: Thủy thủ, Phó 3 tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

– 8/1996 đến 7/1999: Phó Giám đốc khai thác – Xí nghiệp Lash cứu hộ Hải Phòng thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

– 8/1999 đến 12/2002: Trưởng phòng Nhân chính – Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/VISERITRANS

– 01/2003 đến 9/2004: Giám đốc Trung tâm thuyền viên kiêm Trưởng phòng Nhân chính XN Vận tải ven biển thuộc Công ty Hàng hải Đông Đô

– 10/2004 đến 4/2006: Phó Giám đốc Trung tâm thuyền viên – Công ty Hàng hải Đông Đô

–  5/2006 đến 12/2006: Giám đốc Trung tâm thuyền viên – Công ty Hàng hải Đông Đô

–  01/2007 đến 9/2009: Giám đốc Trung tâm thuyền viên – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

–  10/2009 đến nay: Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

 4. Ông ĐOÀN MINH AN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Năm sinh: 1976
Chức danh: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng – Trưởng phòng TCKT Công ty
Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế tài chính – Trường Đại học Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

– 9/1998 đến 4/1999: Kế toán – Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy NN

– 5/1999 đến 6/2000: Kế toán – Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật – Hải Phòng

– 10/2000 đến 12/2000: Chuyên viên Phòng Kế hoạch & Đầu tư – XNLH Vận tải biển pha sông

– 01/2001 đến 10/2002: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán – XNLH Vận tải biển pha sông

– 11/2002 đến 06/2003: Tham gia khóa học “Post Diploma in International Transport & Logistic” tại Alexandria, Ai Cập

– 7/2003 đến 01/2004: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Hàng hải Đông Đô

– 02/2004 đến 02/2007: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty Hàng hải Đông Đô

– 3/2007 đến 02/2008: Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

–  3/2008 đến 10/2010: Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

–  11/2010 đến 9/2013: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

–  10/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

5. Ông NGUYỄN THẾ HƯNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  – THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Năm sinh: 1962
Chức danh: Ủy viên thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty
Bằng cấp: Kỹ sư điện tàu biển, Trường Đại học Hàng hải – Cử nhân QTKD, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác:

– Từ tháng 6/1986 đến 4/1999: Sỹ quan điện tàu biển – Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông. 
– Từ tháng 5/1999 đến 11/2002: Chuyên viên phòng Kế hoạch & Đầu tư – Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông.        
– Từ tháng 12/2002 đến 01/2004: Phó trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư/Phòng Tổng hợp – Công ty Hàng hải Đông Đô.
– Từ tháng 02/2004 đến 12/2005: Phó trưởng phòng Kinh doanh Đối ngoại và Pháp chế – Công ty Hàng hải Đông Đô.
– Từ tháng 01/2006 đến 9/2010: Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển dự án – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.   
– Từ tháng 10/2010 đến nay: Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Thủ trưởng cơ quan – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô. 

– Từ tháng 10/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm Thủ trưởng cơ quan – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

– Từ tháng 5/2015 đến nay: Ủy viên thường trực Đảng ủy – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

6. Ông BÙI ĐÌNH HƯỞNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT VẬT TƯ

Năm sinh: 1969
Chức danh: Phó Tổng Giám đốc công ty
Bằng cấp: Kỹ sư khai thác máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải 

Quá trình công tác:

– Từ tháng / đến 10/2015: Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư.

– Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Leave a Reply

Your email address will not be published.