1. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng III năm 2005

2. Bộ Giao thông – Vận tải tặng bằng khen các năm: 2000, 2009, 2010, 2011  

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen năm 2007

4. Tổng Công ty HHVN tặng cờ thi đua và bằng khen các năm: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011

5. Công đoàn Tổng Công ty HHVN tặng bằng khen và cờ thi đua các năm: 2007, 2010, 2011:

6. Cúp vàng ISO: