Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý vật tư

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý chuỗi mua sắm vật tư

I./ GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUỖI MUA SẮM: Phần mềm quản lý vật tư hay cụ thể là phần mềm giúp cán bộ nhân viên phụ trách kỹ thuật đội tàu,  kiểm soát chi tiết chuỗi mua sắm và chi phí theo kế hoạch. Phần mềm được Lãnh đạo Công ty Đông […]