Trung tâm thuyền viên

Tân chủ tịch HĐQT Trần Văn Nghi

Ông Trần Văn Nghi là người đại diện vốn góp của Tổng Công ty HHVN, thành viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Hàng hải Đông Đô. Lễ công bố Quyết định được tổ chức tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô, 106-Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy-Hà Nội.

Tân tổng giám đốc Nguyễn Duy Luân

Ông Nguyễn Duy Luân là người đại diện vốn góp của Tổng Công ty HHVN, thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hàng hải Đông Đô. Lễ công bố Quyết định được tổ chức tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô, 106-Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy-Hà Nội.

Chính sách của DDC

1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG –  Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô – Trung tâm Quản lý – Đào tạo và Huấn luyện Lao động Hàng hải Đông Đô (DCC) cam kết cung cấp dịch vụ cung ứng thuyền viên dựa trên các nguyên tắc của Công ước STCW, SOLAS, quốc […]