Chính sách của DDC

1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG –  Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô – Trung tâm Quản lý – Đào tạo và Huấn luyện Lao động Hàng hải Đông Đô (DCC) cam kết cung cấp dịch vụ cung ứng thuyền viên dựa trên các nguyên tắc của Công ước STCW, SOLAS, quốc […]