Công ty Hàng Hải Đông Đô cung cấp dịch vụ cho thuê và xuất khẩu thuyền viên.

Công ty Hàng Hải Đông Đô cung cấp dịch vụ cho thuê và xuất khẩu thuyền viên.