Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

Ngày 11 tháng 4 năm 2024 vừa qua, tại Văn phòng Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô buổi họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã diễn ra trong không khí trang trọng và thành công tốt đẹp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
Phát biểu khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
Cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024