• Đông Đô Marine hướng tới mục tiêu sẽ trở thành một thương hiệu ngang tầm khu vực Đông Nam Á trong việc mang đến cho các chủ tàu sự lựa chọn đội tàu vận tải biển tốt nhất với giá thành vận tải cạnh tranh nhất, chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao.