• Kỷ luật: Là nguyên tắc làm việc thượng tôn, tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định, quy tắc làm việc, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của tổ chức.
  • Đồng lòng: Là sự đoàn kết, hợp tác, lắng n he, thấu hiểu và tôn trọng, hành động vi mục tiêu chung của tổ chức; cùng chí hướng để tạo nên thành công.
  • Tận tâm: Là tinh thần làm việc tận tụy, mẫn cán và nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; Chủ động, sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất.
  • Hiệu quả: Trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lực trong quá trình sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra với chi phí bỏ ra ít nhất mà đạt hiệu quả cao nhất.
  • Liêm chính: Là làm việc công tâm với động cơ và mục đích trong sáng, không vụ lợi cá nhân và đề cao lợi ích của tập thể.