Đại Hội Cổ Đông Đông Đô Marine

Ông TRẦN QUANG TOÀN – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Quang Toàn
Ông Trần Quang Toàn

Sơ lược quá trình công tác:

 • Từ năm 1997 đến năm 1999: Công chức, giáo viên ngoại ngữ Trường THCS Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng;
 • Từ năm 1999 đến năm 2001: Thuyền viên tàu biển thuộc Công ty vận tải Biển Đông – BISCO;
 • Từ năm 2001 đến năm 2004: Chuyên viên thương vụ, đại lý và khai thác tàu biển – Công ty vận tải Biển Bắc, Chi nhánh tại Hải Phòng;
 • Từ năm 2004 đến năm 2007: Trưởng phòng khai thác Công ty TNHH Vận tải biển Phúc Hải;
 • Từ năm 2007 đến năm 2015: Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển Phúc Toàn Việt;
 • Từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2016: Trợ lý Tổng giám đốc – Công ty CP Vận tải Biển Bắc – NOSCO.
 • Từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Biển Bắc;
 • Từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Biển Bắc (nay là Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông – OSTC), Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam – VITRANSCHART;
 • Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022: Phó Trưởng Ban Quản lý cảng biển và Dịch vụ hàng hải Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-VIMC;
 • Từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2023: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty VIMC Logistics;
 • Từ tháng 5/2023: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

Ông NGUYỄN DUY LUÂN – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – TỔNG GIÁM ĐỐC – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Duy Luân
Ông Nguyễn Duy Luân

Sơ lược quá trình công tác:

 • Từ tháng 01/1988 đến tháng 9/1997: Thủy thủ, sĩ quan, Thuyền trưởng tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông (VISERITRANS).
 • Từ tháng 10/1997 đến 7/2003: Chuyên viên khai thác, Phó phòng, Trưởng phòng Kinh doanh & Kế hoạch đầu tư – Xí nghiệp Vận tải ven biển thuộc VISERITRANS.
 • Từ tháng 7/2003 đến 7/2009: Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
 • Từ tháng 8/2009 đến 4/2012: Phó Bí thư Đảng ủy/ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
 • Từ tháng 5/2012 đến 8/2015: Phó Bí thư Đảng ủy/Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
 • Từ tháng 9/2015 – 6/2018: Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty HHVN/Phó Bí thư Đảng ủy/Thành viên HĐTQ/Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
 • Từ tháng 7/2018 đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty HHVN/Bí thư Đảng ủy/Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Ông BÙI ĐÌNH HƯỞNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bùi Đình Hưởng
Ông Bùi Đình Hưởng

Sơ lược quá trình công tác:

 • Từ tháng 3/1992 đến tháng 3/2005: Thợ máy/ Sỹ quan vận hành/ Sỹ quan quản lý trên tàu biển thuộc XNLH Vận tải biển pha sông/ Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.
 • Từ tháng 5/2005 đến tháng 10/2015: Chuyên viên/ Phó Trưởng phòng/ Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
 • Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Ông BÙI NHẬT TRUYỀN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bùi Nhật Truyền
Ông Bùi Nhật Truyền

Sơ lược quá trình công tác:

 • Từ tháng 7/2003 đến tháng 02/2009: Chuyên viên phòng Khai thác tàu biển XNLH Vận tải biển pha sông sau đó là Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
 • Từ tháng 3/2009 đến tháng 10/2016 Phó Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
 • Từ tháng 11/2016 đến tháng 02/2020: Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
 • Từ tháng 03/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

Ông ĐỖ MINH HÀ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Đỗ Minh Hà
Ông Đỗ Minh Hà

Sơ lược quá trình công tác:

 • Từ tháng 10/2001 đến tháng 02/2008: Chuyên viên XDCB – Công ty Hàng hải Đông Đô; Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Phát triển Dự án – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
 • Từ tháng 3/2008 đến tháng 10/2010: Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển Dự án – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
 • Từ tháng 11/2010 đến tháng 10/2014: Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
 • Từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2023: Trưởng phòng Tổng hợp – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
 • Từ tháng 10/2023: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổng hợp – Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô