Ông Đỗ Minh Hà
Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hà làm phó Tổng Giám Đốc công ty Hàng hải Đông Đô
Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hà làm phó Tổng Giám Đốc công ty Hàng hải Đông Đô