Tầm Nhìn

Đông Đô Marine hướng tới mục tiêu sẽ trở thành một thương hiệu ngang tầm khu vực Đông Nam Á trong việc mang đến cho các chủ tàu sự lựa chọn đội tàu vận tải biển tốt nhất với giá thành vận tải cạnh tranh nhất, chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm […]

Giá trị cốt lõi

Kỷ luật: Là nguyên tắc làm việc thượng tôn, tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định, quy tắc làm việc, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của tổ chức. Đồng lòng: Là sự đoàn kết, hợp tác, lắng n he, thấu hiểu và tôn trọng, hành động vi mục […]