Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên DDM năm 2024