Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Công bố thông tin nghị quyết ĐHCĐ 2024 2. Các nội dung trình ĐHCĐ 2024 3. Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2024 4. Báo cáo của Ban Lãnh đạo tại ĐHCĐ 2024 5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ 2024 6. Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và […]

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

Ngày 11 tháng 4 năm 2024 vừa qua, tại Văn phòng Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô buổi họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã diễn ra trong không khí trang trọng và thành công tốt đẹp.